BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

E n g e d é l y e z e m:

Dr. Horváth József r. ezredes
csoportfőnök-helyettes

Tárgy: „Festő” fn. bizalmas nyomozás félévi értékelő

J E L E N T É S

Engedélyezett javaslat alapján „Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytatunk GALÁNTAI GYÖRGY (Bikács, 1941. Szamet Krisztina) pártonkívüli festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/B. szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére és megszakítására.

Adataink szerint Galántai György folytatta a párt kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenységét.

1979-ben a hivatalos szervek engedélye nélkül ART POOL néven archívumot hozott létre, melyben főleg külföldi anyagokat tárol. Gyűjteményének további bővítése érdekében nyomdai úton újabb propagandaanyagot készíttetett, melyet ezidáig mintegy 1500 külföldi személy - többségében nyugati állampolgár - részére küldött meg. Megkezdte a felhívás Magyarországon való terjesztését is.

Angol nyelvű felhívásában archívumának meglévő anyagait népszerűsíti. Áttekintést ad a „magyarországi avantgarde művészekről”, azok eddigi akcióiról, egyéni és közös fellépéseikről. Példaként a balatonboglári Kápolnatárlat eseményeit, a „Halász-színház” és az antiszociális fellépései miatt általuk számon tartott Erdély Miklós „Indigó” csoportjának tevékenységét említi meg.

Az ART POOL archívum propagálása mellett további két magyar vonatkozású kezdeményezésre is felhívja a figyelmet. Hazai sikertelen próbálkozások után külföld számára is meghirdeti;

- Bán András és Könczöl Csaba által létrehozott „Magyar Avantgárd Művészeti Múzeumot”, melynek működése újabb szamizdat irodalom keletkezésére és terjesztésére adhat lehetőséget;

- A Galántai György-Fitz Péter-Bán András kezdeményezése alapján „Textil textil nélkül” címmel beindított akciót. A személyenként 300-300 példányban beérkező anyagokból kötetek összeállítását és azok terjesztését tervezik.

Galántai felhívásának hatására nagy mennyiségű anyag érkezik. A küldemények egy része obszcén, ellenséges ideológiát képviselő és politikailag káros anyagot is tartalmaz.

Az ART POOL archívumot meghirdető levelezőlapokat és propagandaanyagokat Thurza Gábor, a Révay Nyomda dolgozója engedély nélkül, pénzért készítette. Azóta újabb levelezőlapok készítésére és terjesztésére utaló adatok is keletkeztek.

Az összegyűjtött anyagokból kiállítások megtartását tervezi. E témában „Csomagok Olaszországból” címmel - a csepeli Papírgyár Művelődési Otthonának Klubjában - szervezett kiállítást.

A Budapesti Francia Intézet - 1980. március 3-15-ig - Galántai alkotásaiból rendezett szoborkiállítást. A kiállítást Szkárosi Endre, a Mozgó Világ olvasószerkesztője nyitotta meg, két versének magnetofon-felvételről történt lejátszásával. Első verse egy provokatív, megbotránkoztató szövegű volt. A második, melynek címe „Fogságom naplójából” a fogda szótagok sokszori ismétlődéséből, kombinálásából állt.

A rendezvény megtekintésére a Budapesti Francia Intézet közel 650 személyt hívott meg. A meghívottak között mintegy 50 olyan személy szerepelt, akik ellenséges tevékenység alapos gyanúja miatt évek óta szerveink látókörében vannak. A kiállítás megtartására sem a Francia Intézet, sem Galántai engedélyt a hivatalos kulturális szervektől nem kért.

A kiállítás megnyitóján mintegy 20 fő volt jelen, az Intézetet két személy képviselte.

„Kápolnatárlatok” címmel diavetítéssel egybekötött előadást tervezett a Kassák Művelődési Otthon klubjában és a dunaújvárosi Bartók Béla Művelődési Központ amatőr műhelyében.

Előadásában a balatonboglári „Kápolnatárlat”-ról készített anyagot dolgozta fel, melyben túlsúlyban az ún. underground művészeti irányzat talaján társadalmi, politikai rendszerünkkel szembenálló személyek „alkotásai, művei”, a lakásszínház produkciói szerepelnek.

Legújabb adataink szerint Ungváry Rudolf értesítette Galántait, hogy az ART POOL prospektusát szeretné az ún. „Napló” 3. évfolyamába betenni. Közölte, „nem volna rossz, ha valami személyeset írnál is róla, lehet néhány sor vagy több oldal is...” Galántai a felszólításra még nem reagált.

Rendszeresen tart kapcsolatot a „Stúdiós”, „Kezdeményezők” és a „Várakozók” fn.-ű bizalmas nyomozás alatt álló személyekkel. 1979 évi útja során, valamint az ART POOL-akciók beindításával széles körű kapcsolatkört épített ki.

Az intézkedési tervben meghatározott feladatokat alapvetően végrehajtottuk.

„Pécsi Zoltán” fn. tmb.-t átvettük a BM III/III-4-a alosztálytól. Megteremtettük hírszerző lehetőségeit, Galántai mellé történő bevezetése megtörtént, sok operatív szempontból értékes információt hozott.

Széles körű kapcsolatai között folyamatos hálózati tippkutatást végeztünk. A legalkalmasabbnak látszó 3 személy tanulmányozására tettünk javaslatot. Közülük egy fő személyes megismerését végrehajtottuk.
- Ellenőrzésére 3/a operatív technikai rendszabályt alkalmaztunk, „K” ellenőrzést vezettünk be.

- A keletkezett információkat folyamatosan értékeltük. Ellenséges tevékenységéről, terveiről - ART POOL-akcióiról, Francia Intézeti és egyéb kiállításairól, előadásairól - a felső vezetést négy esetben tájékoztattuk, illetve az illetékes szervek felé hat alkalommal szignalizáltunk.

Tájékoztatásunk hatására a Kulturális Minisztérium illetékes vezetője felhívta Galántai figyelmét a kiállítások, valamint a külföldi kapcsolattartás rendjére. Figyelmeztették, hogy a jövőben tartsa be az ide vonatkozó szabályokat. A Francia Intézet igazgatóját a KKI-ben figyelmeztették, hogy a Francia Intézet feladata nem a magyar, hanem a francia művészet propagálása. Felhívták figyelmét: Galántai kiállításához nem kértek engedélyt.

Galántai tervezett előadásairól tájékoztattuk a Dunaújváros városi Tanács VB és a Bp. XIV., Tanács VB illetékes szerveit, akik saját hatáskörben úgy döntöttek, hogy nem engedélyezik.

„Csomagok Olaszországból” című kiállítása tervéről a Fővárosi Képzőművészeti Igazgatóság vezetőjét tájékoztattuk, aki a kiállítás megtartását nem engedélyezte.

ART POOL propagandaanyagait a Révay Nyomdában készítette Thurza Gábor, Klissé üzem dolgozója. A nyomda igazgatóját tájékoztattuk Thurza tevékenységéről.

- Ellenséges tevékenységének megelőzése, nyugati kapcsolatainak korlátozása érdekében 990 propagandaanyag, illetve külföldről beküldött ellenséges tartalmú, obszcén küldemény végleges visszatartására tettünk intézkedéseket.

- Francia Intézeti kiállítása meghirdetését szolgáló meghívók egy részének kézbesítését késleltettük, illetve 470 személynél végleg visszatartottuk.

- Figyelemmel kísértük a célszemély azon törekvéseit, hogy tevékenységét vidéki városokba is kiterjeszti. Az illetékes megyei osztályokkal koordinálva megszerveztük tevékenységének ellenőrzését, akadályozását. Jó munkakapcsolat alakult ki a Fejér és a Vas megyei RFK III/III osztályaival.

- Eredményesen működtünk együtt a BRFK III/III-b alosztályával, valamint a BM III/III-2 és III/III-5 osztályokkal.

A fentiek alapján javasoljuk a „Festő” fn.-ű bizalmas nyomozás folytatását. Galántai György ellenőrzésére bevezetett 3/a operatív technikai rendszabály 1980. December 31-ig történő meghosszabbítását.

A bizalmas nyomozást a jóváhagyott intézkedési tervben foglaltak szerint folytatjuk.

Kombinációs tervet dolgozunk ki tevékenységének akadályozására, kapcsolati körének bomlasztására, befolyásolható személyek leválasztására.

Nagy gondot fordítunk egyre növekvő külföldi kapcsolataira, szükség esetén megszervezzük azok ellenőrzését.

A hálózati jelöltek tanulmányozását meggyorsítjuk, javaslatot teszünk a legalkalmasabbak beszervezésére.

Javítjuk szignalizációs tevékenységünket.

Budapest, 1980. április 23.

Horváth Tibor r. százados*

Jávor Miklós r. őrnagy
alosztályvezető

Nytsz.: 4/5-349.
K.: 3 pld. Dosszié
Táj. alo.
Táj. tiszt.

* Kézzel aláírta: Horváth Tibor, valamint Rácz Sándorné is.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]