A leggyakrabban előforduló állambiztonsági szakkifejezések, rövidítések és kódok*

3/a rendszabály = telefonlehallgatás

3/e rendszabály = objektum (például lakás) lehallgatás

alapnyilvántartás = az állambiztonsági nyilvántartásban az úgynevezett alapnyilvántartásba kerültek mindazok, akik a fennálló társadalmi rendszer ellen bármilyen tevékenységet kifejtettek, vagy a rendszerrel szembeni ellenséges viszonyuk feltételezhető volt. Itt tartották nyilván például az államellenes bűncselekmények elkövetőit, az ellenzéki csoportosulások szervezőit és hangadóit, a rendszerellenes vallási mozgalmak vezetőit, az ellenséges emigráns szervezetek tagjait, az 1956-os forradalom tevékeny résztvevőit, de az 1945 előtti államigazgatás vezető tisztségviselőit is.

bizalmas nyomozás = a bűncselekményre utaló tevékenység, vagy mulasztás bizonyítására, illetve cáfolására alkalmas adatok megszerzésével biztosítja: a bűncselekmény megelőzését, akadályozását, korlátozását, operatív megszakítását, a büntetőeljárás kezdeményezését, vagy kizáró okok esetén a bizalmas nyomozás megszüntetését.

bomlasztás = az ellenséges tevékenység büntetőeljáráson kívüli megszakításának módszere. Az ellenséges csoport egységét, akcióképességét, belső rendjét és fegyelmét komplex ellenintézkedésekkel, a belső emberi kapcsolatok megbontásával fellazítja. Részintézkedéseihez tartozik: a lejáratás, a befolyásolás, az elszigetelés, a leválasztás.

Cs-dosszié = csoport-dosszié. Az állambiztonsági szervek által, személyek egy csoportjával szemben folytatott bizalmas nyomozás során keletkezett iratokat tartalmazó dosszié.

dezinformáció = megtévesztő, félrevezető információ (adat, tény, eszköz, támpont stb.) a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális életről, a tudományos, technikai munkáról, katonai kérdésekről. Az ellenséget megtéveszti és dezorientálja, téves irányban köti le a figyelmét, erőit, eszközeit, és időszakos védelmet nyújt a valóságos titkoknak. (…)

F. do. = figyelő dosszié. Az állambiztonsági szervek figyelő dossziét vezettek azokról a személyekről, akik a népköztársaság állami, társadalmi és gazdasági rendjével szembeni fellépés lehetőségét latolgatták, fellépésük várható volt, vagy magatartásukkal tényleges veszélyt jelentettek a rendszerre.

fn. = fedőnév: az állambiztonsági szolgálat operatív munkatársának, a hálózat tagjának kilétét leplező, vagy jelölő elnevezés. (…)

fn. ü. = fedőnevű ügynök

hálózat = az állambiztonsági szervezet hálózatilag szervezett titkos munkatársainak összessége. Tagjai az állambiztonsági szervek vezetésével és irányításával a szervezetszerű titkos együttműködés keretében vettek részt a Magyar Népköztársaság védelmének erősítéséhez szükséges információk megszerzésében, a titkos operatív intézkedések végrehajtásában, a külső és belső ellenség aknamunkájának felderítésében, megelőzésében és megszakításában. – Tagjait az állambiztonsági szervekhez fűződő munkakapcsolatuk alapján minősítjük.

K-ellenőrzés = postai küldemények operatív ellenőrzése, amelynek során az állambiztonsági szervek a bizalmas nyomozás alatt álló személy postai küldeményeit felbontották, illetve esetenként elkobozták.

K-lakás = konspirált lakás. Az állambiztonsági szerv, illetve fedőszerve által fenntartott és üzemeltetett lakás, amelyet az ügynök és az operatív tiszt(-ek) konspirált találkozásra használtak.

M. do. = munkadosszié, amelyet a hálózati személyek által adott jelentések elhelyezésére kell használni.

M. esetén őrizetbe vétel = mozgósítás esetén

nyilvántartásba vétel = az operatív nyilvántartás gyűjtötte, tárolta és rendszerezte az állambiztonsági szervek operatív munkája során keletkezett, szerzett adatokat, információkat. Az összegyűjtött adatok tették lehetővé bizonyos joghátrányok érvényesítését, másrészt a nyilvántartás segítségével olyan tényeket, körülményeket tudtak megállapítani, amelyek felderítése egyébként hosszas nyomozást igényelt volna.

O-dosszié = operatív-dosszié. A személyi, csoport, figyelő, körözési, objektum, rendkívüli esemény, illetve az ellenőrző dossziék összefoglaló neve.

objektum (vonal) dosszié = olyan objektumokról nyitották, amelyek hálózati, operatív ellenőrzést igényeltek (például különlegesen bizalmasan kezelt üzemek, hivatalok, külképviseletek, szerzetesrendek). Vonal-dossziét az osztályellenség fő kategóriáira (például csendőrökre) nyitottak, az ellenséges tevékenységükkel kapcsolatos dokumentumok gyűjtésére.

operatív = konspiratív intézkedés, a bizalmas nyomozás megvalósítási formája.

operatív nyilvántartás = adattároló és szolgáltató tevékenység az elkövetett bűncselekményekről, az állambiztonsági szempontból jelentős tényekről, körülményekről, a hálózatról – az 1945 előtti és utáni politikai és történelmi eseményekkel összefüggésben.

operatív tiszt = az állambiztonsági szervek hivatásos állományú beosztottja, akinek feladata a hálózati munka szervezése, az ügynök irányítása.

priorálás = keresés, illetve adatok lekérése az állambiztonsági operatív nyilvántartásból.

realizálás = megvalósítás, valóra váltás, bekövetkezés. A bizalmas nyomozás befejezése: büntetőeljárás kezdeményezésével; büntetőeljáráson kívüli korlátozó intézkedéssel; operatív felhasználással. A jelölt tanulmányozásának befejezése sikeres beszervezéssel.

szignalizáció = a megelőzés és a büntetőeljáráson kívüli differenciált felelősségre vonás módszere. A társadalomellenes tevékenységről jelzésadás az illetékes párt?, állami, társadalmi, gazdasági szerveknek, szervezeteknek.

társadalmi kapcsolat = az állambiztonsági szervek hálózaton kívüli informátora.

T-dosszié = titkos dosszié

T-lakás = találkozási lakás. Az állambiztonsági szervek által használt, de nem a szerv által fenntartott lakás, amelyet az ügynök és az operatív tiszt(ek) találkozására használnak.

Tmb. = titkos megbízott. Az állambiztonsági hálózatnak az a tagja, aki elvi meggyőződésből vett részt a titkos együttműködésben.

ügynök = az a hálózati személy, aki az állambiztonsági szerv birtokában lévő terhelő vagy kompromittáló adatok hatására, illetve anyagi érdekeltség fejében vett részt a titkos együttműködésben.


*összeállította Sasvári Edit (in: Klaniczay Júlia - Sasvári Edit /szerk./: Törvénytelen avantgárd. Galántai György balatonboglári kápolnaműterme 1970-1973. Artpool - Balassi, Budapest, 2003, p. 214.) <> (részletesebb változat: Copyright © 2001 Történeti Hivatal)