BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: Szamizdat készítés és sokszorosítás akadályozása, korlátozása

J A V A S L A T

Megbízható adataink szerint GALÁNTAI GYÖRGY (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/b szám alatti lakos, „Art Pool” néven meghirdetett akcióinak részeként „Aktuális levél” elnevezéssel szamizdat kiadványt jelentet meg. Ezidáig öt szám készült el 2–300 példányban. Hazai kapcsolatai körében 60 forintért árulja, egyes számait külföldön állampolgároknak is megküldte.

A kiadványban közölt írások egy része művészetpolitikai kérdésekkel foglalkozik. Több cikk rosszindulatúan állítja be a hivatalos szervek tevékenységét, azok lejáratására törekszik. Néhány, tendenciózusan összeállított írás a radikális ellenzék létére, tevékenységére, egyes akcióira hívja fel a figyelmet. Haraszti Miklós szerint Galántai lapkiadó tevékenysége legális, ezért lapjában az ellenzéki személyek írásainak megjelenése is biztosítható.

Operatív úton keletkezett adataink szerint az „Aktuális levél” öt száma a MÜM Országos Vezetőképző Központ nyomdájában, állami vagyonból eltulajdonított anyagok felhasználásával készült.

A nyomdai munkát az üzem dolgozója, HUDÁK JÁNOS (xxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli könyvkötő – univerzális nyomdász – xxxxxxxxxxxxxxx alatti lakos végezte. Várható, hogy a már előkészítés alatt lévő további számokat is nevezett sokszorosítja.

Hudák személyét a BM nyilvántartásaiban ellenőriztük. Megállapítottuk, hogy 1982. IV. 14-én ausztriai turista útja során – engedély nélkül – különböző iparcikkeket hozott magával, ezért a budai K.K. Bíróság a Btk. 312. §. /1/ bek. c. pontja alapján – csempészés és vámorgazdaság vétsége miatt – főbüntetésként 5000, Ft pénzbüntetésre, mellékbüntetésként az anyagok elkobzására ítélte.

Galántai radikális ellenzékhez fűződő jó kapcsolata alkalmat adhat arra, hogy közvetítésével a fenti nyomdai lehetőséget egyéb ellenséges anyagok sokszorosítására is felhasználják.

A szamizdatkészítés, -sokszorosítás és -terjesztés akadályozása, korlátozása, illetve ezen tevékenység mélyebb felderítése érdekében a következő javaslatok megvalósítása látszik célszerűnek:

1.) Az „Aktuális levél” 6. számának előkészületi munkáit figyelemmel kísérjük. Az operatív technikai rendszabályt szorosra vesszük, Galántaira operatív figyelést vezetünk be. Az anyagok nyomdába kerülését követően keletkezett információink ellenőrzése céljából a MÜM Országos Vezetőképző Központ – Budapest, VIII. Könyves K. krt. 48–52. – nyomdájában és egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggésbe hozható részlegeiben „UNIVERZÁLIS” fedőnéven titkos kutatást hajtunk végre, olyan időpontban, amikor az épületben a portáson kívül senki nem tartózkodik.

A kutatást xxxxxxxxxxxxxxxxxx – aki a BM III/III-2. osztály hivatalos kapcsolata – segítségével, közrendészeti és vagyonbiztonsági ellenőrzés legendáját felhasználva végezzük. Kapcsolatunk telefonon jelzést ad a Budapest, V., Néphadsereg u. 9. sz. alatti objektum 605. sz. szobájában várakozó behatoló csoport vezetőjének arról, hogy az épületben nem tartózkodnak, biztosítja bemenetelünket és benntartózkodásunkat, valamint azt, hogy az akciócsoport után az épületbe más, illetéktelen személy ne tudjon bejutni. A szolgálatban lévő portást ez irányba eligazítja, és felkéri, hogy ne hagyja el a részére kijelölt helyiséget.
A behatolást követően a hivatalos kapcsolattal – annak kivonása céljából – az akció ideje alatt, külön helyiségben Szabó Lajos r. fhdgy. elvtárs folytat beszélgetést. A brigád többi tagja a titkos kutatást végrehajtja, az ott talált másoláshoz használt anyagokból mintát vesz, a megtalált ellenséges anyagokat fotózással – „Szöcske” Polaroid – rögzíti.
Az akció befejezését követően az akciócsoport a kapcsolat segítségével hagyja el az objektumot.

Az akció végrehajtásához szükséges operatív vezetők, eszközök:

Behatoló csoport vezetője: Takács Tibor r.alezr.
tagjai:

Urbán Lajos r. hdgy.
Szabó Lajos r.fhdgy. III/III-2.oszt.
III/V1. oszt. műszaki op. tisztje
III/V3. oszt. műszaki op. tisztje

2 db személygépkocsi
1 db „Szöcske” típusú készülék
1 db Polaroid gép.

Az akció végrehajtásáért Takács Tibor r.alezredes elvtárs felelős.

A végrehajtás előtt a Budapest, V., Néphadsereg u. 9. szám alatti objektum 605. sz. szobájában eligazítást tartunk.

2.) Az eredményes akció végrehajtását követő reggelen a MÜM Országos Vezetőképző Központ illetékes igazgatóját szóban tájékoztatjuk a nyomdában lévő illegális anyagok létezéséről, pontos helyéről, Hudák János nyomdász és esetleg más személyek tevékenységéről, és megkérjük, rendeljen el a nyomdában belső ellenőrzést. Amennyiben az ellenőrzés felfedi az általunk jelzett anyagokat, erről a tényről tegyen bejelentést – az anyagok beküldésével egy időben – szerveinknek. Ezzel párhuzamosan az érintettekkel kapcsolatban fegyelmi eljárást kezdeményezzen.

3.) A bejelentés nyomán a BM III/1. osztály bevonásával meghallgatásokat foganatosítunk az ügy tisztázása érdekében. Ezt követően döntünk a további intézkedésekről.

A „Festő” fn. bizalmas nyomozásban kialakult operatív helyzet figyelembevételével javasoljuk a MÜM Országos Vezetőképző Központ, Budapest, VIII., Könyves Kálmán krt. 48–52. sz. alatti objektumba – amennyiben szükségessé válik – a titkos kutatást több alkalommal végrehajtani.

Kérem engedélyezni a fenti intézkedések végrehajtását.

Budapest, 1983. szeptember 23.

Horváth Tibor r.szds.

Nytsz.: 4/5-832/83.
K.: 1 pld „Festő” do.
G.: Ncné.

[az olvasó / kutató figyelmébe]